Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DH Personal Training gevestigd te Caetsbeek 34 A, 3600 Genk. Versie geldig vanaf 16.02.2023

 1. ALGEMEEN
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DH Personal Training De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DH Personal Training Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FDH Personal Training behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DH Personal Training erkend.

1.4 DH Personal Training garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 U heeft een overeenkomst afgesloten met DH Personal Training, met maatschappelijke zetel te Adres: Caetsbeek 34A, 3600 Genk, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0771978161. De aard van deze overeenkomst is dat U deze coaching inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, samenstellen van trainings- en/of voedingsschema’s en het begeleiden van dit/deze (online) programma(s). U dient zich voor alle zaken betreffende coaching te richten naar deze coaching. Indien sessie door DH personal training worden geannuleerd, dient u met de betreffen DH personal training een nieuwe afspraak te maken.

De webshop van DH personal training biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om producten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de opdrachtgever online plaatst per e-mail of via een webshop. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 

 1. LEVERING
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DH Personal Training bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van DH Personal Training zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DH Personal Training geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Alle abonnement zullen automatisch verlengd worden via incasso (SEPA domiciliëring) en kunnen maandelijks opgezegd worden. Dit met uitzondering van producten waar via een contract een vaste termijn aan gekoppeld wordt zoals de online coaching.

 1. PRIJZEN
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

3.4 U bent er mee bekend en stemt er mee in dat deze overeenkomst niet overdraagbaar is. De prijs voor de coaching van DH personal training wordt vooraf overeengekomen. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor het afspreken en uitvoeren van de coaching. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig is. Er wordt geen terugbetaling verleend voor coaching die niet werden voltooid. U begrijpt dat DH personal training het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.
Elke prestatie, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 

 1. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DH Personal Training heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DH Personal Training. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DH Personal Training er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door DH Personal Training aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij DH Personal Training slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
E-learning programma’s (online courses)
Opleidingen

 1. ABONNEMENTEN EN BETALINGEN

5.1 Alle abonnementen worden automatisch verlengd via incasso (SEPA domiciliëring) en kunnen maandelijks worden opgezegd, met dien verstande dat voor alle abonnementen een minimale periode van ten minste drie maanden geldt. Dit houdt in dat de klant zich committeert aan een abonnementstermijn van minimaal drie maanden vanaf de startdatum van het abonnement.

5.2 Na de minimale periode van drie maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van de opzegtermijn (maandelijks)

5.3 Dit geldt met uitzondering van producten waarbij via een contract een vaste termijn is overeengekomen, zoals bijvoorbeeld bij de online coaching diensten.

5.4 DH Personal Training behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de abonnementen, inclusief prijzen en de minimale abonnementsperiode, na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen tijdig aan bestaande abonnees worden gecommuniceerd.

5.5 Voor de Power Women Masterclass en het Health en Hustle Programma geldt een minimale periode van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de klant zich committeert aan een abonnementstermijn van minimaal zes maanden vanaf de startdatum van het abonnement.

 1. GEGEVENSBEHEER
  6.1 Indien u een bestelling plaatst bij DH Personal Training dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DH Personal Training, DH Personal Training houdt zich aan de Wet van gegevensbescherming (inclusief GDPR) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy (linken).

6.2 DH Personal Training respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 DH Personal Training maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.4 U dient elke medische contra-indicatie tussentijds te melden aan DH personal training. U dient niet onder invloed van drugs, drank of medicijnen als doping te zijn tijdens de trainingssessies. Dan wordt u meteen verzocht de training te verlaten. U dient wijzigingen in het adres, e-mail, telefoonnummer zo spoedig mogelijk door te geven.

6.5 Voor de uitvoering van de overeenkomst dient DH personal training te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. DH personal training is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

In bepaalde omstandigheden is DH personal training verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure DH personal training hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien DH personal training van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

Indien DH personal training alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal DH personal training de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

DH personal training draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

 1. GARANTIE
  7.1 DH Personal Training garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van DH Personal Training komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. DH Personal Training is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DH Personal Training deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DH Personal Training. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DH Personal Training schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door DH Personal Training gegrond worden bevonden, zal DH Personal Training naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DH Personal Training en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van DH Personal Training) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DH Personal Training gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DH Personal Training voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5  DH Personal Training is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien:

 1. A) en zolang de afnemer jegens DH Personal Training in gebreke is;
 2. B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 3. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DH Personal Training en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 4. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 5. AANBIEDINGEN
  8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DH Personal Training zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DH Personal Training slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen vanDH Personal Training gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 DH Personal Training kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. OVEREENKOMST
  9.1 Een overeenkomst tussen DH Personal Training en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door DH Personal Training op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 DH Personal Training behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
  10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DH Personal Training gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. OVERMACHT
  11.1 DH Personal Training is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DH Personal Training alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 DH Personal Training behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DH Personal Training gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien DH Personal Training bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  12.1 Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van: gewichtheffen, het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en installaties die zijn aangeboden en/of gecontroleerd door DH personal training

waarmee u deze overeenkomst hebt afgesloten. U bevestigt hierbij dat u beschikt over een goede lichamelijke conditie en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij

DH personal training, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik aan conditie- en trainingsapparatuur en installaties. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw

deelname aan het programma en ontheft hierbij DH personal training, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of scheuren, breuken, lichamelijke letsels en andere ziekten, ongemakken, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma, ongeacht de fout. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de sessie bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijke bent voor dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door DH personal training gevraagd wordt. DH personal training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. DH Personal Training is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  13.1 Eigendom van alle door DH Personal Training aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij DH Personal Training zolang de afnemer de vorderingen van DH Personal Training uit hoofde van de overeenkomst ofeerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van DH Personal Training wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

13.2 De door artikel 3:92 BW geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DH Personal Training of een door DH Personal Training aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DH Personal Training haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DH Personal Training zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan DH Personal Training.

13.7 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van DH personal training. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

 1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
  14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch en Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DH Personal Training en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gemert kennis, tenzij DH Personal Training er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14.3 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk via e-mail te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan DH personal training. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk via e-mail te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door DH personal training  kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat DH personal training  de klacht tijdig of terecht acht. In de relatie tussen DH personal training en de opdrachtgever is enkel het Belgisch en Nederlands recht van toepassing. Elk geschil zal door DH personal training worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar DH personal training gevestigd is, onverminderd het recht voor DH personal training om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.

 

 1. RESULTAATGARANTIE
  Volg je mijn bewezen stappenplan en behaal jij GEEN resultaten binnen de 4 weken? Hoewel het eerder onwaarschijnlijk is, betaal ik je in dat geval 100% terug. Indien ik je niet kan helpen, dan wil ik er niets aan verdienen. Zo simpel is het.

*Je moet enkel wel kunnen aantonen dat je mijn stappenplan effectief gevolgd en toegepast hebt. Dat spreekt voor zich, toch?